Tiết Kiệm trên Hóa Đơn Hàng Tháng của Quý Vị bằng Năng Lượng Mặt Trời

Quý vị muốn giúp bảo vệ môi trường, nhưng không thể lắp đặt các tấm pin mặt trời tại nhà? Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện được giảm giá trên hóa đơn năng lượng của mình khi chọn sử dụng điện thông qua các nguồn năng lượng mặt trời hay không.

Quý Vị Có Thể Tiết Kiệm bằng các Chương Trình Này

Chương Trình Green Saver

Chương trình này giảm 20% tiền trả hóa đơn cho những khách hàng SCE hội đủ điều kiện vì đã ủng hộ các nguồn năng lượng mặt trời. Vào lúc này, chương trình không nhận đơn ghi danh.

Chương Trình Local Green Saver

Khách hàng của SCE sống trong các cộng đồng hội đủ điều kiện có các dự án năng lượng mặt trời tại địa phương có thể được hưởng khoản giảm giá 20% trên hóa đơn của họ. Hiện chỉ mở cho các khu vực được chọn. Quý vị có thể điền vào biểu mẫu để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện hay không.

Kiểm Tra sự Hợp Lệ của Quý Vị


Điền các thông tin sau để biết quý vị có hợp lệ hay không.


Trong 90 ngày vừa qua, quý vị có ghi danh vào một trong những chương trình này hay không?


Hỏi Đáp

Các khách hàng của SCE sống trong các Cộng Đồng Khó Khăn (DAC) hội đủ điều kiện có thể nộp đơn ghi danh các chương trình Green Saver và Local Green Saver. Để hội đủ điều kiện cho chương trình Green Saver, khách hàng cũng phải hợp lệ tham gia chương trình CARE hoặc FERA. Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về các tiêu chuẩn hợp lệ cho mỗi chương trình trên trang mạng của CPUC.

Các chương trình này đã được soạn để giúp các Cộng Đồng Khó Khăn (DAC), được xác định là các cộng đồng có mặt trong 25 vùng điều tra dân số đứng đầu được CalEnviroScreen xác định trên toàn tiểu bang, cũng như 22 vùng điều tra dân số nằm trong 5% Gánh Nặng Ô Nhiễm cao nhất của CalEnviroScreen, nhưng không có điểm số CalEnviroScreen tổng thể do dữ liệu về y tế hoặc kinh tế xã hội không đáng tin cậy. Khám phá bản đồ của các DAC hợp lệ tham gia các chương trình năng lượng mặt trời này.

Để nộp đơn, quý vị sẽ cần số trương mục dịch vụ SCE, cũng như địa chỉ dịch vụ và các thông tin liên lạc khác.

Chương trình Green Saver cũng yêu cầu người nộp đơn phải hợp lệ hưởng chương trình CARE/FERA. Nếu quý vị hiện chưa được ghi danh vào chương trình CARE hoặc FERA, quý vị có thể cần tính tổng lợi tức kết hợp hàng năm của gia đình và cung cấp một số thông tin để xác định xem quý vị có hợp lệ hưởng chương trình này hay không.

Có, quý vị có thể hợp lệ tham gia cả hai chương trình Green Saver và Local Green Saver, nhưng quý vị không thể ghi danh vào cả hai chương trình cùng một lúc. Nếu quý vị hợp lệ cho cả hai chương trình, quý vị sẽ được ghi danh vào Chương Trình Local Green Saver trong cộng đồng của quý vị, trừ khi các dự án năng lượng mặt trời hợp lệ trong khu vực của quý vị đã hết chỗ ghi danh. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ được ghi danh vào Chương trình Green Saver cho đến khi có một dự án Local Green Saver có sẵn trong khu vực của quý vị.

Khi yêu cầu ghi danh của quý vị đã được xác nhận và quý vị đã được nhận vào chương trình, quý vị sẽ được áp dụng biểu giá mới trong vòng 1-2 chu kỳ gửi hóa đơn. Nếu chương trình đã hết chỗ ghi danh hoặc nếu dự án trong khu vực của quý vị chưa có sẵn, thì quý vị có thể được đưa vào danh sách chờ cho đến biểu giá mới có sẵn và dự án tương ứng được hoàn thành. Vào lúc đó, quý vị sẽ tự động được áp dụng biểu giá mới vào chu kỳ gửi hóa đơn tiếp theo của mình.

Quý vị sẽ được đưa vào danh sách chờ nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình nhưng chương trình đã hết chỗ ghi danh hoặc chưa có sẵn. Nếu chương trình mở hoặc mở lại và quý vị vẫn hội đủ điều kiện tham gia, quý vị được chuyển khỏi danh sách chờ và chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một email cho biết rằng quý vị đã được ghi danh vào chương trình.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về CARE và FERA trên trang Giảm Giá CARE/FERA của chúng tôi.

Có, các chương trình năng lượng tái tạo khác của chúng tôi bao gồm các chương trình Green Rate và Enhanced Community Renewables

Cộng đồng của quý vị có thể đóng vai trò là nhà bảo trợ cho Chương Trình Local Green Saver để phát triển dự án tại địa phương. Điều này có thể bao gồm một tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận hoặc chính quyền địa phương. Cần có Thư Cam kết để chính thức hóa việc bảo trợ giữa cộng đồng quan tâm và nhà phát triển dự án thực hiện cam kết. Thư này phải bao gồm các lựa chọn ưu tiên về vị trí địa điểm của dự án năng lượng mặt trời, và bất kỳ lựa chọn ưu tiên hoặc nhận xét nào khác có liên quan. Thư này cũng có thể bao gồm bất kỳ lựa chọn ưu tiên nào về các cơ hội phát triển lực lượng lao động giữa các thành viên cộng đồng và nhà phát triển, hoặc các đối tác mà nhà phát triển phải thực hiện một chương trình như vậy. Cuối cùng, thư cần có ủy quyền từ một cơ quan chính quyền thích hợp, chẳng hạn như hội đồng thành phố hoặc các cơ quan chính quyền địa phương khác có tính chất đó. Để bắt đầu quá trình kết nối với một nhà phát triển, xin gửi email tới DACPrograms@sce.com.

Không, quý vị không hội đủ điều kiện cho một trong những chương trình này nếu quý vị sử dụng năng lượng mặt trời tại nhà. Nếu quý vị quan tâm đến việc lắp đặt năng lượng mặt trời tại nhà mình, hãy vào trang Năng Lượng Mặt Trời của chúng tôi để tìm hiểu về quy trình lắp đặt và cách quý vị có thể nhận khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn của mình qua chương trình Đo Tổng Năng Lượng của chúng tôi.

Hãy liên lạc với chúng tôi theo số 1-866-701-7867 để nói chuyện với đại diện của SCE.

Quý vị có thắc mắc khác?

Hãy liên lạc với chúng tôi theo số 1-866-701-7867 để nói chuyện với đại diện của SCE.

Language Links