A happy couple in their home

HAI CÁCH DỄ DÀNG
ĐỂ
GIẢM HÓA ĐƠN
NĂNG
LƯỢNG

Chúng tôi hiểu rằng tài chính hạn hẹp có thể làm cho việc trang trải chi
phí trở nên khó khăn. May mắn là chúng ta có sự trợ giúp cho những
gia đình hội đủ điều kiện.

Giảm Tiền Trả Hóa Đơn với
Chương Trình CARE và FERA

Quý vị có thể giảm tiền trả hóa đơn năng
lượng khoảng 30%. Tìm hiểu xem quý vị
có hợp lệ được hưởng chương trình
CARE hoặc FERA và bắt đầu tiết kiệm
ngay hôm nay.

Tìm Hiểu Thêm

Nhận Máy Gia Dụng Miễn Phí
Có Thể Giúp Quý Vị Tiết Kiệm

Sẵn sàng nâng cấp đồ gia dụng? Nếu quý
vị hội đủ điều kiện, Chương Trình Trợ Giúp
Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ thay máy gia
dụng cũ, vẫn còn dùng được bằng các
kiểu máy mới, tiết kiệm năng lượng.

Tìm Hiểu Thêm